Ogólne Warunki Handlowe

Nasza stadnina, Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG, jest uznana jako centrum pozyskiwania nasienia UE (D-KBP-123-EWG). Ogólne Warunki Handlowe regulują wszelkie stosunki handlowe między klientem a centrum pozyskiwania nasienia Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG (zwanym dalej centrum pozyskiwania nasienia). Dotyczy to w szczególności użycia ogierów (również w embriotransferze), wysyłki nasienia mrożonego, jak również koniecznej do podpisania umowy inseminacyjnej.

1. Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujące od 01.01.2016 przepisy hodowlane, które mają zastosowanie w przypadku nasienia ogierów zamówionego w centrum pozyskiwania nasienia. Od roku 2016 wpis i dopuszczenie do hodowli mogą uzyskać wyłącznie ogiery, które ukończyły odpowiednie próby. W tym zakresie zwracamy uwagę na pełną treść dyrektywy ramowej Regulaminu Związków Hodowlanych (ZVO) dostępnej na: https://www.pferd-aktuell.de/pferdezucht/zuchtverbandsordnung. Obowiązujące zasady hodowlane są również do wglądu w centrum pozyskiwania nasienia. Ze względu na konieczność ukończenia prób dzielności i testów sportowych nie można przewidzieć przyszłych dopuszczeń do hodowli poszczególnych ogierów. Odnośnie do zamówionego nasienia wyraźnie zwracamy uwagę na ryzyko nieuzyskania wpisu do Hengstbuch I (Księgi Ogierów I). Więcej informacji dostępnych jest w Internecie na http://www.hengstleistungspruefung.de/homepage oraz do wglądu w naszym przedsiębiorstwie. To, czy poszczególny ogier w dalszej karierze uzyska tymczasowy/ostateczny wpis do Hengstbuch I (Księgi Ogierów I) stanowi niemożliwą do przewidzenia okoliczność, za którą centrum pozyskiwania nasienia nie bierze odpowiedzialności. Zwracamy uwagę, że niektóre z oferowanych ogierów uzyskały „licencję” na körungu, względnie są tylko „tymczasowo” dopuszczone do hodowli.

2. Sezon krycia rozpoczyna się 15 stycznia 2024 i kończy 31 lipca 2024. Zamówienia nasienia - z zastrzeżeniem, że nasienie będzie dostępne w momencie zapytania - mogą zostać uwzględnione tylko, jeśli zostaną złożone Stajni Wygoda tego samego dnia telefonicznie lub e-mailem, w dni powszednie w godzinach 7.00 - 10.00, a w weekendy w godzinach 7.00 - 9.00. Centrum pozyskiwania nasienia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania większej liczby porcji nasienia, na które jest duże zapotrzebowanie.

3. Odpowiednie informacje do zgłoszenia krycia (w szczególności numer członkowski w związku hodowców i numer identyfikacyjny klaczy) muszą zostać podane centrum pozyskiwania nasienia najpóźniej do 01.08.2024, celem dokonania internetowego zgłoszenia krycia. Wyraźnie zaznaczamy, że zgłoszenie krycia może nastąpić tylko wtedy, gdy wszystkie poniesione koszty (stanówka, koszty transportu itp.) zostały w pełni uregulowane.

4. Wraz z pierwszym zamówieniem nasienia należy podpisać umowę inseminacyjną. Wykorzystanie klaczy w embriotransferze lub ICSI musi zostać obowiązkowo zgłoszone przez klienta podczas każdego zamówienia. W przypadku embriotransferu podaną cenę stanówki należy uiścić za każdy wypłukany zarodek.

5. W przypadku wysyłki nasienia powstają dodatkowe koszty wysyłki. Standardowo dostawa następuje następnego dnia po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach oferujemy dostawę nasienia lub wysyłkę PKP Intercity w dniu złożenia zamówienia. O aktualne ceny i dostępne opcje dostawy nasienia w zależności od lokalizacji prosimy pytać w Stajni Wygoda. Współpracujemy z różnymi firmami transportowymi i oferujemy różne rozwiązania, tak aby zapewnić ciągłą dostępność nasienia naszych ogierów. Odbiór własny nasienia w Gestüt Bonhomme jest możliwy codziennie. Do wysyłki należy doliczyć koszt świadectwa zdrowia UE, który wynosi 55,00 €.

6. Ryzyko pogorszenia jakości i utraty nasienia przechodzi wraz z jego przekazaniem na klienta, osobę przez niego upoważnioną lub wybraną przez niego osobę dokonującą transportu. Odpowiedzialność za szkody w transporcie jest wyłączona. Reklamacje należy niezwłocznie składać w centrum pozyskiwania nasienia lub Stajni Wygoda następnego dnia, w przeciwnym wypadku za transport zostanie wystawiona faktura.

7. Proszę zwrócić uwagę na nasze nowe warunki płatności! Przy pierwszym zamówieniu nasienia należy niezwłocznie uiścić opłatę w wysokości 350,00 € + 8 % VAT (opłata inseminacyjna - 1 rata). Opłata inseminacyjna obowiązuje na cały sezon krycia i nie podlega rabatom. Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki kolejnych porcji nasienia, jeśli opłata inseminacyjna nie zostanie niezwłocznie uregulowana. Pozostała opłata za stanówkę (opłata za źrebność - 2 rata) jest płatna w 60 dniu po ostatniej inseminacji i podlega opodatkowaniu stawką 8 % VAT. Formą płatności jest zakup na fakturę. Pozostała opłata za stanówkę nie zostanie naliczona, jesli w ciągu 60 dni od daty ostatniej inseminacji klient przedłoży centrum pozyskiwania nasienia zaświadczenie weterynaryjne o braku źrebności. Jeżeli odpowiednie zaświadczenie nie zostanie przedłożone w terminie, klacz uznaje się za źrebną, a pozostała kwota stanówki będzie należna w pełnej wysokości.

8. W związku z unijną reformą VAT i wynikającą z niej procedurą OSS, która obowiązuje od 01.07.2021, wszystkie opłaty za krycie należy rozumieć jako ceny netto, tzn. należy doliczyć do nich podatek VAT obowiązujący w miejscu dostawy (w Polsce 8 %).

9. Jeśli ogier jest krótkoterminowo niedostępny, np. z powodu udziału w zawodach, choroby, wysokiego popytu itp., Gestüt Bonhomme oferuje - jeśli to możliwe - użycie nasienia mrożonego lub na życzenie klienta użycie innego ogiera stacji. W tym przypadku naliczona zostanie tylko cena stanówki faktycznie użytego ogiera. Nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku ogierów, na których nasienie jest duże zapotrzebowanie, Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do wydania nasienia wyłącznie dwa razy na ruję/klacz.

10. Ryzyko i koszty pobytu klaczy gościnnych, również ze źrebakiem, w stacji Gestüt Bonhomme ponosi ich właściciel. Stawka dzienna za pobyt klaczy gościnnej wynosi 15,00 € z VAT, za klacz ze źrebakiem 18,00 € z VAT. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii skutecznej inseminacji lub źrebności, stawka dzienna wzrasta dla klaczy do 30,00 € z VAT, a dla klaczy ze źrebakiem do 36,00 € z VAT. Właściciel klaczy zgadza się na wezwanie przez centrum pozyskiwania nasienia lekarza weterynarii w jego imieniu i na jego koszt, jeśli centrum pozyskiwania nasienia uzna to za konieczne i właściwe. Badanie ginekologiczne klaczy, która ma zostać zainseminowana jest przeprowadzane przez lekarza weterynarii stacji i będzie osobno zafakturowane. Lekarz weterynarii stacji nie działa w imieniu centrum pozyskiwania nasienia.

11. Wszystkie ogiery stacji są przebadane pod kątem genu WFFS. Aktualnie wszystkie ogiery Gestüt Bonhomme, od których dostępne jest nasienie świeże, są negatywne pod względem WFFS (nie są nosicielami). Odpowiednie wyniki badań są do wglądu na stronie internetowej lub można o nie pytać telefonicznie. Wyraźnie zaznaczamy, że zdecydowanie odradzamy kojarzenie dwóch nosicieli genu WFFS. Jednak to hodowca jest odpowiedzialny za przebadanie swojej klaczy pod kątem WFFS i odpowiedni dobór kojarzenia.

12. Przedsiębiorcy muszą powiadomić centrum pozyskiwania nasienia o widocznych wadach dostarczonego nasienia niezwłocznie po otrzymaniu towaru; w przeciwnym razie wykluczone jest dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi. Do zachowania terminu wystarczające jest przesłanie zawiadomienia lub powiadomienie o wadzie w odpowiednim czasie. Dla przedsiębiorców zastosowanie ma § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego).

13. W przypadku konsumentów centrum pozyskiwania nasienia zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu uiszczenia pełnej ceny zakupu. W przypadku przedsiębiorców centrum pozyskiwania nasienia zastrzega sobie prawo własności towaru aż do całkowitego uregulowania wszystkich wierzytelności wynikających z trwających stosunków handlowych.

14. Centrum pozyskiwania nasienia ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku szkód wyrządzonych na osobie, które wynikają co najmniej z rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez centrum pozyskiwania nasienia lub jego przedstawicieli. Wyłączenie nie dotyczy również innych szkód powstałych w wyniku rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez centrum pozyskiwania nasienia lub jego przedstawicieli.

15. Uzgodnienia szczegółowe obowiązują między centrum pozyskiwania nasienia a klientem tylko, jeśli zostały zawarte w formie pisemnej. Wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku umownego i w związku z nim podlegają wyłącznie i bez względu na przepisy kolizyjne prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 11.04.1980.

16. Właściwość miejscowa sądu: Jeśli klient jest przedsiębiorcą, a stosunek gospodarczy będący przedmiotem sporu przypisuje się jego działalności gospodarczej, to centrum pozyskiwania nasienia może pozwać klienta przed sąd właściwy dla centrum pozyskiwania nasienia (Berlin). Samo centrum pozyskiwania nasienia może zostać pozwane przez takich klientów tylko przed sąd właściwy dla centrum pozyskiwania nasienia (Berlin).

 

Dane rachunku bankowego

Właściciel konta: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
IBAN: DE 97100208900615362336
SWIFT (BIC): HYVEDEMM488