Ogólne Warunki Handlowe

Nasza stadnina, Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG, jest uznana jako centrum pozyskiwania nasienia UE (D-KBP-123-EWG). Ogólne Warunki Handlowe regulują wszelkie stosunki handlowe pomiędzy klientem a centrum pozyskiwania nasienia Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG (zwanym dalej centrum pozyskiwania nasienia). Dotyczy to w szczególności użycia ogierów (również w kryciu naturalnym / embriotransferze), wysyłki nasienia mrożonego, jak również koniecznej do podpisania umowy inseminacyjnej.

1. Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujące od 01.01.2016 przepisy hodowlane, które mają zastosowanie w przypadku nasienia ogierów zamówionego w centrum pozyskiwania nasienia, ponieważ od 2016 wpis i dopuszczenie do hodowli mogą uzyskać wyłącznie ogiery, które ukończyły odpowiednie próby.  W tym zakresie zwracamy uwagę na pełną treść dyrektywy ramowej Regulaminu Związków Hodowlanych (ZVO) dostępnej na: http://www.pferd-aktuell.de/pferdezucht/zucht-verbands-ordnung/zucht-verbands-ordnung-zvo. Obowiązujące zasady hodowlane są również do wglądu w centrum pozyskiwania nasienia. Ze względu na konieczność ukończenia prób dzielności i testów sportowych nie można przewidzieć przyszłych dopuszczeń do hodowli poszczególnych ogierów. Odnośnie zamówionego nasienia wyraźnie zwracamy uwagę na ryzyko nieuzyskania wpisu do Hengstbuch I (Księgi Ogierów I). Więcej informacji dostępnych jest w Internecie na http://www.hengstleistungspruefung.de/homepage oraz są do wglądu w naszym przedsiębiorstwie. To, czy poszczególny ogier w dalszej karierze uzyska tymczasowy / ostateczny wpis do Hengstbuch I (Księgi Ogierów I) stanowi niemożliwą do przewidzenia okoliczność, za którą centrum pozyskiwania nasienia nie bierze odpowiedzialności. Zwracamy uwagę na to, że niektóre z oferowanych ogierów uzyskały „licencję” na körungu, względnie są tylko „tymczasowo” dopuszczone do hodowli.

2. Sezon krycia rozpoczyna się 10 stycznia 2022 i kończy 31 lipca 2022. Zamówienia nasienia - z zastrzeżeniem, że nasienie będzie dostępne w momencie zapytania - mogą zostać uwzględnione tylko, jeśli zostaną złożone Stajni Wygoda tego samego dnia telefonicznie, faksem lub e-mailem, w dni powszednie w godzinach 7.00 - 10.00, a w weekendy w godzinach 7.00 - 9.00. Centrum pozyskiwania nasienia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania większej ilości porcji nasienia, na które jest większe zapotrzebowanie.

3. Wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami hodowlanymi świadectwa krycia i inseminacji muszą zostać dostarczone na początku sezonu krycia centrum pozyskiwania nasienia lub Stajni Wygoda, a nie lekarzowi weterynarii. Świadectwa krycia i inseminacji zostaną przekazane właściwemu związkowi najpóźniej do końca sezonu krycia. Wyraźnie zwracamy uwagę na to, że wystawienie świadectwa krycia będzie możliwe wyłącznie w przypadku pełnego uregulowania należnych kosztów (stanówka, koszty transportu itd.).

4. Wraz z pierwszym zamówieniem nasienia należy podpisać wydaną przez centrum pozyskiwania nasienia umowę inseminacyjną, ponieważ bez niej nie będzie możliwa wysyłka nasienia. Wykorzystanie klaczy w embriotransferze lub ICSI musi zostać obowiązkowo zgłoszone przez klienta podczas każdego zamówienia / inseminacji. W przypadku embriotransferu podaną cenę stanówki należy uiścić za każdy wypłukany zarodek.

5. W przypadku wysyłki nasienia powstają dodatkowe koszty wysyłki. Standardowo dostawa następuje następnego dnia po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach oferujemy dostawę nasienia lub wysyłkę PKP Intercity w dniu złożenia zamówienia. O aktualne ceny i dostępne opcje dostawy nasienia w zależności od lokalizacji prosimy pytać w Stajni Wygoda. Współpracujemy z różnymi firmami transportowymi i oferujemy różne rozwiązania, tak aby zapewnić ciągłą dostępność nasienia naszych ogierów. Odbiór własny nasienia w Gestüt Bonhomme jest możliwy codziennie. Do wysyłki należy doliczyć koszt świadectwa zdrowia UE, który wynosi 51,00 €.

6. Ryzyko pogorszenia jakości i utraty nasienia przechodzi wraz z jego przekazaniem na klienta, osobę przez niego upoważnioną lub wybraną przez niego osobę dokonującą transportu. Odpowiedzialność za szkody w transporcie jest wyłączona. Reklamacje należy niezwłocznie składać w centrum pozyskiwania nasienia lub Stajni Wygoda następnego dnia, w przeciwnym wypadku za transport zostanie wystawiona faktura.

7. Wraz z pierwszym zamówieniem nasienia należna jest opłata w wysokości 250,00 € + 8 % VAT (opłata inseminacyjna - 1 rata). Jeśli opłata inseminacyjna (1 rata) nie zostanie niezwłocznie uregulowana, to Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki kolejnego nasienia. Pozostała do zapłaty kwota stanówki jest należna w przypadku źrebności (ostateczny termin 1.10.) i podlega opodatkowaniu stawką 8 % VAT. W przypadku braku źrebności należy niezwłocznie złożyć odpowiednie zaświadczenie weterynaryjne, a pozostała opłata (2 rata) nie zostanie naliczona. W przypadku braku złożenia zaświadczenia do 1.10. do zapłaty należna jest kwota stanówki w pełnej wysokości.

8. W związku z unijną reformą VAT i wynikającą z niej procedurą OSS obowiązującą od 01.07.2021, wszystkie opłaty za krycie należy rozumieć jako ceny netto, tzn. ceny powiększone o stawkę VAT obowiązującą w miejscu dostawy (w Polsce 8 %).

9. Jeśli ogier jest krótkoterminowo niedostępny, np. z powodu udziału w zawodach, choroby, wysokiego popytu itp., Gestüt Bonhomme oferuje - jeśli to możliwe - użycie nasienia mrożonego lub na życzenie klienta użycie innego ogiera stacji. W tym przypadku naliczona zostanie tylko cena stanówki faktycznie użytego ogiera. Nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku ogierów, na których nasienie jest duże zapotrzebowania, Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do wydania nasienia wyłącznie dwa razy na jedną ruję/klacz.

10. Ryzyko i koszty pobytu klaczy gościnnych, także ze źrebakiem, w stacji Gestüt Bonhomme ponosi ich właściciel. Stawka dzienna za pobyt klaczy gościnnej wynosi 15,00 € z VAT, za klacz ze źrebakiem 18,00 € z VAT. W przypadku stwierdzenia przez weterynarza skutecznej inseminacji lub źrebności, stawka dzienna wzrasta dla klaczy gościnnych do 30,00 € z VAT, a dla klaczy ze źrebakiem do 36,00 € z VAT. Właściciel klaczy zgadza się na wezwanie przez centrum pozyskiwania nasienia weterynarza w jego imieniu i na jego koszt, jeśli centrum pozyskiwania nasienia uzna to za konieczne i przydatne. Badanie ginekologiczne klaczy, która ma zostać zainseminowana jest przeprowadzane przez weterynarza stacji i będzie osobno zafakturowane. Weterynarz stacji nie działa w imieniu centrum pozyskiwania nasienia.

11. Wszystkie ogiery stacji są przebadane pod kątem genu WFFS. Odpowiednie wyniki badań są do wglądu w katalogu ogierów oraz na stronie internetowej lub można o nie pytać telefonicznie. Wyraźnie zwracamy uwagę na to, że zdecydowanie odradzamy kojarzenie dwóch nosicieli genu WFFS. Hodowca ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie badań pod kątem WFFS jego klaczy i odpowiedni dobór kojarzenia.

12. Przedsiębiorcy muszą powiadomić centrum pozyskiwania nasienia o widocznych wadach dostarczonego nasienia niezwłocznie po otrzymaniu towaru; w przeciwnym razie wykluczone jest dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi. W celu zachowania ostatecznego terminu wystarczające jest przesłanie zawiadomienia lub powiadomienie o wadzie w odpowiednim czasie. Dla przedsiębiorców zastosowanie ma § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego).

13. W przypadku konsumentów centrum pozyskiwania nasienia zastrzega sobie prawo własności towaru aż do całkowitej zapłaty kwoty zakupu. W przypadku przedsiębiorców centrum pozyskiwania nasienia zastrzega sobie prawo własności towaru aż do pełnego uregulowania wszystkich wierzytelności z trwających stosunków handlowych.

14. Centrum pozyskiwania nasienia ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku celowego działania lub rażącego zaniedbania. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych osobom, które są oparte co najmniej na poważnym naruszeniu obowiązku przez centrum pozyskiwania nasienia lub jego przedstawicieli. Wyłączenie nie ma również zastosowania do innych szkód powstałych w oparciu o poważne naruszenie obowiązku przez centrum pozyskiwania nasienia lub jego przedstawicieli.

15. Uzgodnienia szczegółowe mają zastosowanie między centrum pozyskiwania nasienia a klientem tylko, jeśli zostały zawarte w formie pisemnej. Do wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego oraz w związku z nim zastosowanie ma wyłącznie i bez względu na reguły kolizyjne prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 11.04.1980.

16. Właściwość miejscowa sądu: Jeśli klient jest przedsiębiorcą, a stosunek gospodarczy będący przedmiotem sporu przypisuje się jego działalności gospodarczej, to centrum pozyskiwania nasienia może pozwać klienta przed sądem właściwym dla centrum pozyskiwania nasienia (Berlin). Samo centrum pozyskiwania nasienia może zostać pozwane przez takich klientów tylko przed sądem właściwym dla centrum pozyskiwania nasienia (Berlin).

 

Dane rachunku bankowego

Właściciel konta: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
IBAN: DE 97100208900615362336
SWIFT (BIC): HYVEDEMM488