Warunki krycia

Nasza stadnina, Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG, jest uznana jako stacja unasieniania UE (D-KBP-123-EWG). Ogólne Warunki Handlowe regulują wszelkie stosunki handlowe pomiędzy klientem a stacją unasieniania Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG (zwaną dalej stacją unasieniania).

Obejmuje to w szczególności wykorzystanie ogierów (również w kryciu naturalnym / embriotransferze), wysyłkę nasienia mrożonego, jak również konieczną do podpisania umowę inseminacyjną.

 

1.  Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujące od 01.01.2016 nowe zasady hodowlane, które dotyczą nasienia ogierów zamówionego w stacji unasieniania, ponieważ od roku 2016 wyłącznie ogiery uznane po próbach mogą uzyskać wpis i dopuszczenie do hodowli. W tym zakresie należy odnieść się do pełnej treści dyrektywy ramowej Regulaminu Związków Hodowlanych (ZVO) dostępnej na: http://www.pferd-aktuell.de/pferdezucht/zucht-verbands-ordnung/zucht-verbands-ordnung-zvo. Obowiązujące zasady hodowlane są również do wglądu w stacji unasieniania. Ze względu na konieczność ukończenia prób dzielności i testów sportowych nie można przewidzieć przyszłych dopuszczeń do hodowli poszczególnych ogierów. Odnośnie zamówionego nasienia wyraźnie zwracamy uwagę na ryzyko nieuzyskania wpisu do Hengstbuch I (Księgi Ogierów I). Więcej informacji dostępnych jest w Internecie na http://www.hengstleistungspruefung.de/homepage oraz do wglądu w naszym przedsiębiorstwie. To czy poszczególny ogier w dalszej karierze uzyska tymczasowy / ostateczny wpis do Hengstbuch I (Księgi Ogierów I) stanowi niemożliwą do przewidzenia okoliczność, za którą stacja unasieniania nie bierze odpowiedzialności. Podkreślamy, że niektóre z oferowanych ogierów uzyskały „licencję” na körungu, względnie są tylko „tymczasowo” dopuszczone do hodowli.

2. Sezon krycia rozpoczyna się zawsze 15 stycznia i kończy 31 lipca tego samego roku. Zamówienia nasienia - z zastrzeżeniem, że nasienie będzie dostępne w momencie zapytania - mogą zostać uwzględnione tylko, jeśli zostaną złożone Stajni Wygoda tego samego dnia telefonicznie, faksem lub e-mailem, w dni powszednie w godzinach 7.00 - 10.00, a w weekendy w godzinach 7.00 - 9.00. Stacja unasieniania zastrzega sobie prawo do odmowy wydania większej ilości porcji nasienia, na które jest większe zapotrzebowanie.

3. Wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami hodowlanymi świadectwa krycia i inseminacji muszą zostać dostarczone na początku sezonu krycia stacji unasieniania lub Stajni Wygoda, a nie lekarzowi weterynarii. Świadectwa krycia i inseminacji zostaną przekazane właściwemu związkowi najpóźniej do końca sezonu krycia.

4. Wraz z pierwszym zamówieniem nasienia należy podpisać wydaną przez stację unasieniania umowę inseminacyjną, ponieważ bez niej nie będzie możliwa wysyłka nasienia. Wykorzystanie klaczy w embriotransferze musi zostać obowiązkowo zgłoszone przez klienta podczas każdego zamówienia / inseminacji. W przypadku embriotransferu podaną cenę stanówki należy uiścić za każdy wypłukany zarodek.

5. W przypadku wysyłki nasienia występują dodatkowe koszty wysyłki. Aktualne cenniki oraz warunki wysyłki nasienia są do wglądu/ można o nie pytać w Stajni Wygoda. Wysyłka nasienia kurierem nie jest możliwa w weekendy i święta, odbiór osobisty jest natomiast możliwy codziennie. W poniedziałki, weekendy i święta możliwe jest dostarczenie nasienia do Stajni Wygoda i niektórych miast Polski. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest wysyłka PKP InterCity. Do wysyłki należy doliczyć koszt świadectwa zdrowia, który wynosi 51,00 €.

6. Ryzyko pogorszenia jakości i utraty nasienia przechodzi wraz z jego przekazaniem na klienta, osobę przez niego upoważnioną lub wybraną przez niego osobę dokonującą transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia w transporcie jest wyłączona. Reklamacje należy niezłocznie składać w stacji krycia następnego dnia, w przeciwnym wypadku transport zostanie zafakturowany.

7. Wraz z pierwszym zamówieniem nasienia, niezwłocznie po dostawie, należna jest zaliczka w wysokości 250,00 €. Jeśli opłata inseminacyjna w wysokości 250,00 € nie zostanie niezwłocznie uregulowana, to Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki kolejnego nasienia. Pozostała do zapłaty kwota stanówki jest należna w przypadku źrebności (ostateczny termin 1.10.). W przypadku nieźrebności należy złożyć odpowiednie zaświadczenie weterynaryjne. W przypadku braku jego złożenia do 1.10. do zapłaty należna jest kwota stanówki w pełnej wysokości.

8. Podane ceny stanówki zawierają obowiązujący w Niemczech podatek VAT i są cenami ostatecznymi. Podane ceny pensjonatowe w stacji unasieniania są cenami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT.

9. Jeśli ogier krótkoterminowo jest niedostępny, np. z powodu udziału w zawodach, choroby, wysokiego popytu itp., Gestüt Bonhomme oferuje - jeśli możliwe - użycie nasienia mrożonego lub na życzenie klienta użycie innego ogiera stacji. W tym przypadku naliczona zostanie tylko cena stanówki faktycznie użytego ogiera. Nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty.

10. Jeśli klacz nie będzie źrebna po trzykrotnej inseminacji, to stacja unasieniania zastrzega sobie prawo do zmiany ogiera w porozumieniu z klientem.

11. Ryzyko i koszty pobytu klaczy gościnnych, także ze źrebakiem, w stacji Gestüt Bonhomme ponosi ich właściciel. Stawka dzienna za pobyt klaczy gościnnej wynosi 10,00 €, za klacz ze źrebakiem 13,00 €. W przypadku stwierdzenia przez weterynarza skutecznej inseminacji lub źrebności, stawka dzienna wzrasta dla klaczy gościnnych do 20,00 €, a dla klaczy ze źrebakiem do 25,00 €. Właściciel klaczy zgadza się na wezwanie przez stację unasieniana w jego imieniu i na jego koszt weterynarza lub kowala, jeśli stacja unasieniania uzna to za konieczne i pożyteczne. Badanie ginekologiczne klaczy, która ma zostać zainseminowana jest przeprowadzane przez weterynarza stacji i będzie osobno zafakturowane. Weterynarz stacji nie działa w imieniu stacji unasieniania. Od klaczy jałowych, z wyłączeniem klaczy pierwiastek i klaczy ze źrebakiem, konieczne jest przedłożenie przez klienta próby wymazu.

12. Przedsiębiorcy muszą powiadomić stację unasieniania o widocznych wadach dostarczonego nasienia niezwłocznie po otrzymaniu towaru; w przeciwnym razie wykluczone jest dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi. W celu zachowania ostatecznego terminu wystaczające jest przesłanie zawiadomienia lub powiadomienie o wadzie w odpowiednim czasie. Dla przedsiębiorców zastosowanie ma § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego).

13. W przypadku konsumentów stacja unasieniania zastrzega sobie prawo własności do towaru aż do całkowitej zapłaty kwoty zakupu. W przypadku przedsiębiorców stacja unasieniania zastrzega sobie prawo własności do towaru aż do pełnego uregulowania wszystkich wierzytelności z trwających stosunków handlowych.

14. Stacja unasieniania ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku celowego działania lub rażącego zaniedbania. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych osobom, które są oparte co najmniej na poważnym naruszeniu obowiązku przez stację unasieniania lub jej przedstawicieli. Wyłączenie nie ma również zastosowania do innych szkód powstałych w oparciu o poważne naruszenie obowiązku przez stację unasieniania lub jej przedstawicieli.

15. Uzgodnienia szczegółowe mają zastosowanie między stacją unasieniana a klientem tylko, jeśli zostały zawarte w formie pisemnej. Do wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego oraz w związku z nim zastosowanie ma wyłącznie i bez względu na reguły kolizyjne prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 11.04.1980.

16. Właściwość miejscowa sądu
Jeśli klient jest przedsiębiorcą, a stosunek gospodarczy będący przedmiotem sporu przypisuje się jego działalności gospodarczej, to stacja unasieniania może pozwać klienta przed sąd właściwy dla stacji unasieniania (Berlin). Sama stacja unasieniania może zostać pozwana przez takich klientów tylko przed sąd właściwy dla stacji unasieniania (Berlin).

 

Dane rachunku bankowego

Właściciel konta: Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
IBAN: DE 97100208900615362336
SWIFT (BIC): HYVEDEMM488